Zásady ochrany osobních údajů služby FILTERMAC

Vaše soukromí je pro nás prioritou. Jeho ochranu vnímáme jako součást své společenské odpovědnosti. Rádi bychom Vám proto poskytli informace o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci poskytování služeb souvisejících s aplikací FILTERMAC (dále jen „služby“ a „aplikace“).

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) je FILTERMAC s.r.o. IČO 02508991 se sídlem Vratislavova 4/27, Praha 2, PSČ 128 00 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Vratislavova 4/27, Praha 2, PSČ 128 00
e-mail: info@filtermac.com
telefon: +420 223 005 994

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, e-mail, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal při poskytování služeb.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené ve smyslu Podmínek služby FILTERMAC, konkrétně:
- e-mail;
- křestní jméno (či přezdívku);
- pohlaví;
- ID zařízení;
- unikátní uživatelské ID, které se vygeneruje pro každou instalaci aplikace, a
- provozní údaje o využití sítě filtračních zařízení.
Při zakoupení lahve či jiného příslušenství Správce zpracovává rovněž:
- jméno a příjmení;
- telefonní číslo.
Při zobrazování polohy filtračních zařízení na mapě nebo při zapnuté službě aktivního vyhledávání filtračních zařízení na mapě může být zpracovávána rovněž vaše aktuální poloha. Údaje o poloze však nejsou nikterak dále ukládány.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zobrazování reklamy přímo v aplikaci a v případě sponzorovaného tarifu rovněž pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky, poskytování služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit; a
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu; nebo
- jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Vaše osobní údaje nepředáváme obchodním partnerům provozujícím části sítě filtračních zařízení ani sponzorům jednotlivých tarifů.
2. Příjemci osobních údajů jsou pouze osoby podílející se:
- na dodání zboží (Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9),
- na realizaci plateb (GOPAY s.r.o., IČO: 260 467 68, Planá 67, 370 01 Planá) na základě smlouvy,
- mailingových službách (služba Mailchimp od The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA).
3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou výše uvedené služby Mailchimp. K předání osobních údajů v tomto případě dochází na základě EU-U.S. Privacy shield Framework. Více informací naleznete na stránkách služby Mailchimp zde a na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR v zákoně máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení jejich zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů (včetně zrušení vaší registrace) dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR (dochází-li ke zpracovávání Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR),
- právo na přenositelnost údajů (které jste sami správci poskytli) dle čl. 20 GDPR, a
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo na e-mail správce.
2. Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů máte dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto příslušného orgánu dozoru.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Současně si vás dovolujeme upozornit, že žádná metoda přenosu dat přes internet není stoprocentně bezpečná a spolehlivá, a proto nelze nikdy zaručit absolutní bezpečnost vašich osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém, šifrování datové komunikace a šifrování úložišť a udržuje aktualizovaný antivirový program i veškerý další software.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a vždy pouze v nezbytném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Potvrzením registrace v aplikaci potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Svá shora uvedená práva, stejně tak jako případné dotazy a stížnosti můžete uplatnit na e-mailové adrese info@filtermac.com nebo prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených v článku I. těchto zásad.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram